0107101Physical Geography
ภูมิศาสตร์กายภาพ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภูมิศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอย่างเป็นระบบเชิงภูมิศาสตร์ เกี่ยวกับการโคจรของโลก ภูมิอากาศ โครงสร้างภูมิประเทศ ดิน หิน แร่ กระบวนการเปลี่ยนแปลงของพื้นผิวโลก และระบบนิเวศ ที่มีความสำคัญกับการดำรงชีวิตมนุษย์


Natural phenomena in geographic system including earth orbit, climate, topographic structure, soil, rocks, minerals, earth's surface changing process, and ecosystem which are all essential for human life
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet