0107101Physical Geography
ภูมิศาสตร์กายภาพ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภูมิศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอย่างเป็นระบบเชิงภูมิศาสตร์ เกี่ยวกับการโคจรของโลก ภูมิอากาศ น้ำ พืช สัตว์ โครงสร้างภูมิประเทศ ดิน หิน แร่ กระบวนการเปลี่ยนแปลงของพื้นผิวโลก และความสัมพันธ์ระหว่างปรากฏการณ์ดังกล่าวกับการดำรงชีวิตมนุษย์


Natural phenomena as systematic geography about earth orbit, climate, water, plant, animal, topography structure, soil, rock, mineral, earth's surface process and relationships between such phenomena and living
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54