0109315Theory of Community Development
ทฤษฎีการพัฒนาชุมชน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
หน่วยกิต3 (3-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมาย ปรัชญา แนวความคิด หลักการ เป้าหมาย และแง่มุมต่าง ๆ ของการพัฒนาชุมชน การนำเอาทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมวิทยา พฤติกรรมศาสตร์ เข้ามาใช้ในงานพัฒนาชุมชน โดยมุ่งพิจารณาถึงความสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องปัจจัยทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55