0106950Thesis
วิทยานิพนธ์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต54 (0-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ โดยการนำหลักการ แนวคิดและทฤษฎีทางภาษา วรรณคดี และคติชนวิทยา เรียบเรียงวิทยานิพนธ์ที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับกลุ่มวิชาที่ศึกษาที่มีคุณภาพสูง และก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการด้านภาษาไทย


Research to build up the knowledge, applying concepts and theories of languages, literature and folklore, an in-depth and comprehensive thesis on the Thai language, literature and folklore
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54