0106950Thesis
วิทยานิพนธ์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต54 (0-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ โดยการนำหลักการ แนวคิดและทฤษฎีทางภาษา วรรณคดี และคติชนวิทยา เรียบเรียงวิทยานิพนธ์ที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับกลุ่มวิชาที่ศึกษาที่มีคุณภาพสูง และก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการด้านภาษาไทย


Research to build up the knowledge, applying concepts and theories of languages, literature and folklore, an in-depth and comprehensive thesis on the Thai language, literature and folklore
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet