0106909Seminar in Current Trends of Research in Folklore
สัมมนาแนวโน้มการวิจัยทางคติชนในปัจจุบัน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
แนวโน้มการวิจัยทางคติชนไทยในปัจจุบัน และการวิจารณ์ผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ทางภาษาไทยที่สำคัญ


Current Trends in Thai Folklore, criticism of research and thesis on Thai major.
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet