0106909Seminar in Current Trends of Research in Folklore
สัมมนาแนวโน้มการวิจัยทางคติชนในปัจจุบัน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
แนวโน้มการวิจัยทางคติชนไทยในปัจจุบัน และการวิจารณ์ผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ทางภาษาไทยที่สำคัญ


Current Trends in Thai Folklore, criticism of research and thesis on Thai major.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54