0106908Seminar in Folklore Theory
สัมมนาทฤษฎีคติชนวิทยา
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ทฤษฎีทางคติชนวิทยา และการนำทฤษฎีเชิงสหวิทยาการมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคติชน


Folklore theories and their interdisciplinary approach in the analysis and interpretation of folklore materials
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet