0106907Seminar in Research Methodology of Folklore
สัมมนาวิทยาระเบียบวิธีการวิจัยทางคติชนวิทยา
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
สำรวจสถานภาพการวิจัยทางคติชนเพื่อศึกษาคติชนไทย ประเมินสถานภาพองค์ความรู้ แนวคิด ทฤษฎีและวิธีการศึกษา ปริทรรศน์วรรณกรรม และวางแผนออกแบบการวิจัย


Surveys of Research Methodology of Folklore for study of Thai Folklore; evaluation of a body of knowledge, concepts, theories and methods of studying; literature review, planning of research design
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54