0106906Seminar in Current Trends of Research in Thai Literature
สัมมนาแนวโน้มการวิจัยทางวรรณคดีไทยในปัจจุบัน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
แนวโน้มการวิจัยทางวรรณคดีไทยในปัจจุบัน และการวิจารณ์ผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ทางภาษาไทยที่สำคัญ


Current Trends in Thai Literature, criticism of research and thesis on Thai major.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54