0106903Seminar in Current Trends of Research in Thai Language
สัมมนาแนวโน้มการวิจัยทางภาษาไทยในปัจจุบัน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
แนวโน้มการวิจัยทางภาษาไทยในปัจจุบัน และการวิจารณ์ผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ทางภาษาไทยที่สำคัญ


Current Trends in Thai Language, criticism of research and thesis on Thai major.
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet