0106902Seminar in Linguistic Theory
สัมมนาทฤษฎีภาษาศาสตร์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ทฤษฎีภาษาศาสตร์และผลงานการศึกษาภาษาไทยในภาษาศาสตร์ แนวภาษาศาสตร์ที่สำคัญ


Linguistic theories and studies of the Thai language in various fields of linguistics
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54