0106901Seminar in Thai Language Research Methodology
สัมมนาวิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาไทย
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
สำรวจสถานภาพวิธีวิทยาการวิจัยเพื่อศึกษาภาษาไทย วรรณกรรมไทย และคติชนไทยประเมินสถานภาพองค์ความรู้ แนวคิดทฤษฎีและระเบียบวิธีการวิจัย ปริทรรศน์วรรณกรรม และวางแผนออกแบบการวิจัย


Surveys of research methodology for study of Thai language; Thai literature and Thai folklore, evaluation of a body of knowledge, concepts, theories and methods of studying; literature review, planning of research design
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet