0106898Thesis
วิทยานิพนธ์ (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี)
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต48 (0-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
เรียบเรียงวิทยานิพนธ์ที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับกลุ่มวิชาที่ศึกษาที่มีคุณภาพสูงและก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ


An in-depth and comprehensive thesis on the Thai language or literature.
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet