0001068French for Beginners
ภาษาฝรั่งเศสสำหรับผู้เริ่มเรียน
สังกัดสำนักศึกษาทั่วไป, สำนักศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
คำศัพท์ โครงสร้างไวยากรณ์ การเขียน และการอ่านภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร


French vocabulary, structure, writing, and reading for communication .
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet