0106755Seminar on Folklore Theories
สัมมนาทฤษฎีคติชนวิทยา
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ทฤษฎีทางคติชนวิทยา และการนำทฤษฎีเชิงสหวิทยาการมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางคติชนวิทยา


Folklore theories and their interdisciplinary approach in the analysis and interpretation of folklore materials.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54