0106724Language and Computer
ภาษากับคอมพิวเตอร์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (3-0-63)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การจัดเก็บภาษาในคอมพิวเตอร์ การประมวลผลภาษาธรรมชาติด้วยคอมพิวเตอร์ การใช้คอมพิวเตอร์ในการศึกษาภาษา


Representation of languages in the computer; computer processing of natural languages; use of computers in language study.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54