0106720Linguistics and Literature
ภาษาศาสตร์และวรรณคดี
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การวิเคราะห์ภาษาในวรรณคดีไทยตามแนวภาษาศาสตร์ ในด้านปริเฉท ลีลา การใช้ และสำนวนเปรียบเทียบ


A study of the language used in Thai literary works by means of linguistic approaches in discourse, stylistic, pragmatic and semiotic analysis.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54