0109309Development of Person's and Group's Ability
การพัฒนาความสามารถของบุคคลและกลุ่ม
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
หน่วยกิต3 (3-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาถึงกระบวนการที่จะทำให้สมาชิกในชุมชนแต่ละคนได้รู้ปัญหาของตนเองและของกลุ่ม การกระตุ้นให้สมาชิกเหล่านี้ได้ใช้ความสามารถของตนเข้ามามีส่วนร่วมในการอภิปรายปัญหาและแสวงหาลู่ทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยผ่านกระบวนการและเทคนิคของการรวมกลุ่ม ศึกษาจิตวิทยาสังคม
เกี่ยวกับบทบาทของสมาชิก และการปฏิบัติงานของกลุ่ม เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในงานพัฒนาชุมชน


 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54