0106495Independent Study
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ค้นคว้าข้อมูลทางภาษาไทย ทั้งเอกสารและภาคสนาม ในประเด็นใดประเด็นหนึ่งอย่างลุ่มลึก และกว้างขวางเพื่อเขียนภาคนิพนธ์ให้สมบูรณ์ทั้งเนื้อหา สาระ รูปแบบ และการอ้างอิง


Search for data and information in Thai from documents and field studies on any to be used as an independent study paper with complete contents, subject matters, format, and references
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54