0106492Foreign Literature in Thai Translation
วรรณกรรมแปล
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การแปลและแปลงวรรณกรรมต่างชาติเป็นวรรณกรรมไทย ลักษณะร่วมและลักษณะต่างจากต้น ฉบับเดิม การปรับเปลี่ยนทางวัฒนธรรม


Translation and transformation of foreign literature into Thai literature; cognate characteristics and characteristic differences from the original versions; and cultural adjustments Similarities and differences
between the original works and their Thai translations; cultural adjustment of the Thai translation
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54