0106484Experience in Using Thai
ฝึกประสบการณ์การใช้ภาษาไทย
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต6 (1-10-12)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาไทยในปริบทของชุมชนที่สื่อสารกันด้วยภาษาไทยไม่ต่ำกว่า 12 สัปดาห์ รายงานผลในรูปของภาคนิพนธ์


The actual use of Thai language in a community context for no less than 12 weeks; and the giving a formal written reports
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54