0106442Language,Culture and Society
ภาษา วัฒนธรรมและสังคม
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ภาษาในบริบทของวัฒนธรรมและสังคมไทย ความแตกต่างระหว่างการใช้ภาษาในวัฒนธรรมและสังคมไทย กับวัฒนธรรมและสังคมอื่น 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54