0106434Southeast Asian Literature
วรรณกรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
วัฒนธรรมมทางวรรณกรรมของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ลักษณะร่วมและลักษณะเฉพาะถิ่นในวรรณกรรมที่สำคัญ สัมพันธภาพระหว่างวรรณกรรมกับเศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง สังคม วัฒนธรรมของแต่ละประเทศ


Literary cultures of Southeast Asian countries; common characteristics and specific regional characteristics of significant literary works; relationships between literature and economy,politics,
government, society and culture of each country.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55