0106384Thai Language in Different Periods
ภาษาไทยต่างสมัย
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ลักษณะและความเป็นมาของภาษาไทยสมัยต่างๆ ทั้งอักขรวิธีการใช้ถ้อยคำสำนวนและลีลาการเขียน


Characteristics and backgrounds of the Thai language in different periods: orthography; diction, idioms and writing styles.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54