0106339Drama Literature
วรรณคดีการละคร
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมายของละคร บทละครและวรรณคดีการละคร ประวัติพัฒนาการ การละครไทย ขนบการแสดงละครแต่ละประเภท ลักษณะของบทละครและวรรณคดีการละครแต่ละชนิด วรรณคดีการละครเด่นๆของไทย ทั้งละครรำ ละครร้อง ละครพูด แนวการวิเคราะห์วิจารณ์ 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54