0106321Sanskrit
ภาษาสันสกฤต
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
สระและพยัญชนะภาษาสันสกฤต การประสม อักษรสันสกฤต การสร้างคำสันสกฤต โครงสร้างประโยคภาษาสันสกฤต คำสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ด้านวิชาการ คำสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน เปรียบเทียบคำสันสกฤตกับคำบาลีที่ไทยนำมาใช้ 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54