0106309Critical Reading
การอ่านเชิงวิจารณ์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (1-2-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
แนวในการประเมินคุณค่าของงานเขียน การฝึกอ่านเพื่อแสดงความคิดเห็น พิจารณาการใช้ถ้อยคำ สำนวน การประเมินคุณค่างานเขียนประเภทต่างๆ


Guidelines for evaluating each piece of writings;reading practice for critical thinking and considering the uses of words and idioms, and evaluation of writing in various types
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54