0109307Principle and Practice of Planning 2
หลักการและวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผน 2
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
หน่วยกิต3 (3-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาแนวคิด วัตถุประสงคต์ เทคนิคในการวางแผนงานของรัฐบาลไทยเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน การเก็บรวบรวมข้อมูล ผสมผสานข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจสังคม การเมืองและความต้องการของชุมชน เพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชน หน้าที่และบทบาทของพัฒนากร จริยธรรม และคุณธรรมในการประกอบ
อาชีพของพัฒนากร


 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54