0106290Reading Skill 3
ทักษะการอ่าน 3
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0106289

Course Description
การอ่านวิเคราะห์วิจารณ์ แยกข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นและเข้าใจเจตนารมณ์ของผู้ส่งสาร


Analytical and Critical reading; distinguishing facts and opinions; and understanding the authors’ intentions
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54