0106240Thai Poetry
ร้อยกรองไทย
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ลักษณะการประพันธ์ร้อยกรองของไทย ศิลปะและกลวิธีการประพันธ์ร้อยกรองประเภทต่างๆ แนวทางในการวิจารณ์และประเมินค่าบทประพันธ์ประเภทร้อยกรอง


Forms of writing Thai verses; art and techniques of writing different types of verses or poems; and guidelines for making comments and evaluation pieces of poetry.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54