0001040Language and Korean Culture
ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความเป็นมาของอดีตผู้นำเกาหลีจนถึงปัจจุบัน วิถีการดำเนินชีวิตของชาวเกาหลี ตลอดจนศึกษาการเมือง สังคมและวัฒนธรรมของชาวเกาหลี


Life of formal Korean leaders from the past until the present time; Korean ways of life; study of Korean politics, society, and culture.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54