0105920Thesis
วิทยานิพนธ์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต51 (0-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
วิทยานิพนธ์ที่ประกอบไปด้วยจำนวนคำประมาณ 60,000-100,000 คำ ซึ่งเป็นงานวิจัยที่เป็นต้นฉบับที่เป็นรูปธรรมและเป็นงานที่นำเสนอความถูกต้องที่แสดงความก้าวหน้าตลอดการศึกษานิสิตหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต กลไกที่นิสิตใช้เพื่อศึกษาในหัวข้อที่สนใจในเชิงลึก
และแนวทางในการทำวิจัยต่อไปในอนาคต งานวิจัยเชิงประจักษ์ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลปฐมภูมิ และกรอบโครงสร้างแนวคิดที่ชัดเจน

A doctoral thesis with a range of approximately 60,000-100,000 words; a substantial original and valid work to show a student's progress through a doctoral degree program; a mechanism for a student to study an area of interest in depth
and a path to further research; completion of an empirical study based on primary data; an appropriate form of critical analysis and a clearly structured conceptual framework
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55