0105919Cross-Cultural Communication and English Language Education
การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมและการเรียนภาษาอังกฤษ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การรับมือกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความเข้าใจตลอดจนการระบุปัญหาจากความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่มีส่วนร่วมในการสื่อสาร


Dealing with cultural diversity and understanding and identifying the problems from different cultures engaged in communication
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54