0105916Seminar in ELT Methodology
สัมมนาระเบียบวิธีการสอนภาษาอังกฤษ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ภาพรวมของชั้นเรียนการสอนภาษาอังกฤษ หลักการเบื้องต้นและทฤษฎีการสอนภาษาอังกฤษ ทฤษฎีพื้นฐานที่สำคัญที่สะท้อนการสอนในอดีตและปัจจุบัน กระบวนการสอน การสอนภาษาที่เกี่ยวข้องกับการออกเสียง การสอนคำศัพท์ การสอนไวยากรณ์ หัวเรื่อง
สถานการณ์ แนวคิดและหน้าที่ การสอนการฟัง การสอนการพูด การสอนการอ่าน การสอนการเขียน สาระรายวิชาและ

An overview of ELT classroom practice; basic principles and theories of ELT; important basic underlying theory which informs past and present classroom practice; teaching process; teaching the language with reference to teaching pronunciation,
teaching vocabulary, teaching grammar, topics, situations, notions and functions, teaching listening, teaching speaking, teaching reading, teaching writing; course content and lesson planning
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55