0105915Professional Development for ELT
การพัฒนาอาชีพการสอนภาษาอังกฤษ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
รายวิชามุ่งให้นิสิตเรียนรู้ที่จะแยกแยะความต้องการของครูสอนภาษาทั้งที่เป็นครูฝึกสอนและครูประจำการ ครูฝึกสอนและรูปแบบการพัฒนาครูที่หลากหลาย แนวทางในการนำครูผู้สอนไปสู่เป้าหมายที่ชัดเจนมากขึ้น อันเป็นเป้าหมายที่เกี่ยวกับเป้าหมายในการสอนภาษา
วิธีการสอน และกิจกรรมต่าง ๆ การเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์ ความรู้เดิม และการมีปฏิสัมพันธ์ในห้องเรียน ผู้เรียนจะมีโอกาสในการสังเกต ออกแบบ และสร้างสรรค์การประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อต่าง ๆ

The needs of language teachers in pre-service and in-service courses and different models of professional development; ways of leading professionals to a fuller appreciation of language teaching goals, methods and activities;
experiential learning, prior knowledge and classroom interaction; learners with the opportunity to view,
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54