0105914Pedagogical Grammar
ไวยากรณ์กับการประยุกต์เพื่อการสอน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การวิเคราะห์ทางไวยากรณ์และรายละเอียดของภาษา ทฤษฎีไวยากรณ์ การศึกษาปัญหาด้านไวยากรณ์ของผู้เรียนหรือการรวมกันของวิธีการ โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่สำคัญ งานวิจัยที่ศึกษาการสอนและการเรียนไวยากรณ์ในบริบทภาษาอังกฤษในฐานะภาษาที่สอง
หรือภาษาต่างประเทศที่มุ่งเน้นโครงสร้างไวยากรณ์ที่เป็นปัญหาสำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาที่สองหรือภาษาต่างประเทศ การสอนไวยากรณ์เฉพาะในสถานการณ์ในชั้นเรียนหรือกรอบหลักสูตรเฉพาะ

Grammatical analysis and description of the language; a particular grammatical theory; and the study of the grammatical problems of learners or on a combination of approaches; Essential grammatical structures of the English language;
research studies investigating on how English grammar is taught and learned in an English as a Second/Foreign Language context with a particular emphasis on those grammatical structures that are
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54