0105907Curriculum Design and Innovation for ELT
การออกแบบหลักสูตรและนวัตกรรมสำหรับการสอนภาษาอังกฤษ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
แนวทางสู่การพัฒนาหลักสูตรและการนำโปรแกรมการสอนภาษาไปใช้การป้อนข้อมูล กระบวนการ และผลลัพธ์ การออกแบบการสอนแบบไปข้างหน้า การออกแบบการสอนแบบศูนย์กลางและการออกแบบการสอนแบบย้อนกลับ ตารางมาตรฐานการทดสอบภาษาอังกฤษ
ประเด็นและแนวโน้มที่บังเกิดขึ้นจากการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบัน เทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมในการสอนภาษาอังกฤษ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพี่อจัดการกับความท้าทายในการสอนและการเรียนภาษาอังกฤษ การใช้สื่อสังคมในการสอนภาษาอังกฤษ

Curriculum approaches to the development and implementation of language teaching programs; input, process, and outcomes; forward design, central design and backward design; The Common European Framework of Reference;
issues and trends that have emerged in language teaching in recent years; innovative technology in English language teaching; the application of technology to address challenges in second language teaching
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55