0105906Seminar in Global Englishes and ELT
สัมมนานานาภาษาอังกฤษโลกและการสอนภาษาอังกฤษ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
จุดเน้นในเชิงทฤษฎี รายละเอียด และการประยุกต์ที่เกี่ยวข้องกับการแพร่กระจายของภาษาอังกฤษมุ่งเน้นเชิงทฤษฎีพรรณนาและการประยุกต์ การสำรวจในเชิงนัยยะด้านทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเน้นผู้พูดภาษาและนัยยะที่เกี่ยวข้องกับการแพร่กระจายไปทั่วโลก
การสำรวจในเชิงรายละเอียดโดยการศึกษาภาษาอังกฤษของโลกและกระบวนทัศน์ในการวิจัยภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ ความสนใจประยุกต์เกี่ยวกับการแพร่หลายของภาษาอังกฤษโดยศึกษานัยยะด้านการสอนภาษาอังกฤษ

Theoretical, descriptive and applied interest in the spread of English; an exploration of the theoretical implications, including a focus on speakers of the language and the implications of this global spread; an exploration
of the descriptive interest by looking at the World Englishes (WE) and ELF research paradigms; applied interest of the spread of English, looking at the pedagogical implications for ELT;
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55