0105905Research Proposal and Thesis Writing
การเขียนเค้าโครงวิทยานิพนธ์และการเขียนวิทยานิพนธ์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การพัฒนาโครงร่างงานวิจัยที่ครอบคลุมทุกแง่มุมที่สำคัญที่วางแผนไว้ ภาพรวมของทักษะการเขียนและทักษะการจัดระบบที่จำเป็นสำหรับการเขียนวิทยานิพนธ์อันประกอบไปด้วยองค์ประกอบของดุษฎีนิพนธ์และการออกแบบการวิจัย


Development of a research proposal outline with all important aspects of the planned work; an overview of writing and organizational skills necessary for completion of a thesis including components of doctoral thesis and research design
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55