0105905Research Proposal and Thesis Writing
การเขียนเค้าโครงวิทยานิพนธ์และการเขียนวิทยานิพนธ์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การพัฒนาโครงร่างงานวิจัยที่ครอบคลุมทุกแง่มุมที่สำคัญที่วางแผนไว้ ภาพรวมของทักษะการเขียนและทักษะการจัดระบบที่จำเป็นสำหรับการเขียนวิทยานิพนธ์อันประกอบไปด้วยองค์ประกอบของดุษฎีนิพนธ์และการออกแบบการวิจัย


Development of a research proposal outline with all important aspects of the planned work; an overview of writing and organizational skills necessary for completion of a thesis including components of doctoral thesis and research design
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet