0105903Issues and Trends of Research in ELT
ประเด็นและแนวโน้มการวิจัยในการสอนภาษาอังกฤษ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ประเด็นและแนวโน้มวิจัยด้านการสอนภาษาอังกฤษโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงเป้าหมายในการสอนภาษาอังกฤษ การเปลี่ยนแปลงแนวการสอนวัฒนธรรม การเปลี่ยนมุมมองของครูภาษาอังกฤษ การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาการสอนและการออกแบบทดสอบการเรียนอิเล็กทรอนิกส์
กลยุทธ์ในการสอนและการเรียนและครูในฐานะผู้เรียนตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนาอาชีพอย่างต่อเนื่อง

Issues and trends of research in English Language Teaching with particular reference change in the goal of teaching English, change in the approach to teaching culture, changing view of an English teacher,
change in teaching content and test design, E-Learning, strategic teaching and learning and teachers as life-long learners for continuous professional development
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54