0105845Seminar in Literature Curriculum for Children and Youth
สัมมนาหลักสูตรวรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
บทบาทของวรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชนในหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วยทฤษฎีการอ่าน หลักการและเทคนิคในการเลือกสรรหนังสือ ปัญหาต่างๆ ในการใช้หลักสูตรที่เน้นวรรณกรรมในสถานศึกษา


Roles of literature for children and youth in the curriculum, including reading theories, principles and techniques in selection of books problems of implementation of literature-based curriculum in educational institutions
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54