0105844Presentations of Literature for Children and Youth
การนำเสนอวรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
กลยุทธ์การพัฒนา และกิจกรรมต่างๆ ในการเลือกสรร และนำเสนอวรรณกรรม และส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความชื่นชอบและซาบซึ้งในวรรณกรรม พร้อมทั้งพัฒนาวิธีการในการตอบสนองต่อวรรณกรรมที่หลากหลาย


Developing strategies and activities to select, present, and promote enjoyment and appreciation and methods for responding to diverse literature among children and youth
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54