0105843Assessment and Evaluation of Literature for Children and Youth
การวัดผลและประเมินผลวรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
วิธีการ และหลักการต่างๆ ที่ใช้ในการวัดและประเมินผลความเหมาะสมและคุณภาพของวรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน


Ways and principles of assessing and evaluating appropriateness and quality of literature for children and youth
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54