0105842Issues and Trends in Literature for Children and Youth
ประเด็นและแนวโน้มทางวรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ประเด็นและและแนวโน้มในปัจจุบันที่พบในวรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน เช่น ปัญหาการแบ่งแยกผิว สิ่งแวดล้อม การตรวจสอบวรรณกรรม เป็นต้น


Recent issues and trends in literature for children and youth such as racial problems, environmental concerns, censorship, etc.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54