0105835Writers of English Classic Literature for Children and Youth
นักเขียนวรรณกรรมคลาสสิคภาษาอังกฤษสำหรับเด็กและเยาวชน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ประวัตินักเขียนวรรณกรรมภาษาอังกฤษสำหรับเด็กที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับที่สำคัญๆ และงานเขียนสำหรับเด็กและเยาวชน


Major authors that stand through the test of time and their works on literature for children and youth
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54