0105828Development and Trends of Communicative Language Teaching
พัฒนาการและแนวโน้มของการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ทฤษฎีและการสอนในแนวความคิดของการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร พัฒนาการของงานการเรียนรู้ภาษาแรกและภาษาที่สอง ฐานความคิดเชิงทฤษฎีของการสอนภาษาที่เน้นพัฒนาการด้านความสามารถทางภาษาของผู้เรียน การนำแนวคิดตามทฤษฎีการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารไปใช้ในหลายสภาวะที่หลากหลาย


Theory and practice of Communicative Language Teaching; second/foreign language development; theoretical foundations of teaching practice with emphasis on the development of
learner’s communicative competence; implementations of CLT in a range of settings
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54