0105827Teaching English in Foreign Language Settings
การสอนภาษาอังกฤษในสภาวะภาษาต่างประเทศ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
พัฒนาการด้านการสอนภาษาอังกฤษ หลักการและการนำแนวความคิดด้านการสอนไปประยุกต์ใช้


Historical development of English language teaching; the principles and practice of a range of approaches and methods
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54