0105826Design of Materials for Teaching and Research
การออกแบบเอกสารเพื่อการสอนและการวิจัย
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การวิเคราะห์แนวการสอนภาษาอังกฤษและเอกสารประกอบการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาที่สองหรือภาษาต่างประเทศ พัฒนาการและการประเมินผลการนำเอกสารเพื่อการสอนไปใช้ สื่อการสอนและสื่อสาธิตสำหรับครูและนักวิจัย


Analysis of current methods and materials in TESOL/TEFL, development and evaluation of practical exercises, visual aids, and demonstration materials for use by teachers and researchers
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54