0105824Experimental Research
การวิจัยเชิงทดลอง
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การวางแผนและการตั้งประเด็นวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูลและการบันทึกข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการตีความข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย


Planning and framing issues; gathering and recording data; analyzing and interpreting data; writing a research report
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54