0105823Analysis of Discourse and Verbal Interaction
การวิเคราะห์สัมพันธสารและปฏิสัมพันธ์ทางคำพูด
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
พัฒนาการของการวิเคราะห์สัมพันธสาร และปฏิสัมพันธ์ทางคำพูดที่ใช้เฉพาะกลุ่ม การตีความหมายเฉพาะกลุ่ม รูปและหน้าที่ของภาษา ปฏิสัมพันธ์ทางคำพูดและงานเขียน


Historical development of discourse analysis; discourse community; interpretive community; language form and language function; spoken interaction and written texts
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54