0105822Research in Teaching English as a Second and Foreign Language and Its Applications
การวิจัยทางการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศและการนำไปใช้
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักการวิจัยและปฏิบัติการวิจัยในห้องเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองหรือภาษาต่างประเทศ โดยเน้นการประยุกต์ผลการวิจัยในการแก้ปัญหาการเรียนการสอนในสถานการณ์จริง


Research principles and practice in English as a second or foreign language classroom with particular reference to its application to solutions of problems in real classroom settings
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54